ࡱ> WV | `\pO.U. Dolny Stal Ba==h<L,8X@"1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE#,##0\ "Sk";\-#,##0\ "Sk"##,##0\ "Sk";[Red]\-#,##0\ "Sk"$#,##0.00\ "Sk";\-#,##0.00\ "Sk")$#,##0.00\ "Sk";[Red]\-#,##0.00\ "Sk">*9_-* #,##0\ "Sk"_-;\-* #,##0\ "Sk"_-;_-* "-"\ "Sk"_-;_-@_->)9_-* #,##0\ _S_k_-;\-* #,##0\ _S_k_-;_-* "-"\ _S_k_-;_-@_-F,A_-* #,##0.00\ "Sk"_-;\-* #,##0.00\ "Sk"_-;_-* "-"??\ "Sk"_-;_-@_-F+A_-* #,##0.00\ _S_k_-;\-* #,##0.00\ _S_k_-;_-* "-"??\ _S_k_-;_-@_-#,##0\ "Ft";\-#,##0\ "Ft"##,##0\ "Ft";[Red]\-#,##0\ "Ft"$#,##0.00\ "Ft";\-#,##0.00\ "Ft")$#,##0.00\ "Ft";[Red]\-#,##0.00\ "Ft">9_-* #,##0\ "Ft"_-;\-* #,##0\ "Ft"_-;_-* "-"\ "Ft"_-;_-@_->9_-* #,##0\ _F_t_-;\-* #,##0\ _F_t_-;_-* "-"\ _F_t_-;_-@_-FA_-* #,##0.00\ "Ft"_-;\-* #,##0.00\ "Ft"_-;_-* "-"??\ "Ft"_-;_-@_-FA_-* #,##0.00\ _F_t_-;\-* #,##0.00\ _F_t_-;_-* "-"??\ _F_t_-;_-@_-            @@ @  @ @   @  @@ @ @ @@ @  @ @@ @@ @  @  @     @ ! @ "0" @ "0"@ @   !  (@@  ( @  8"@@ "8"@@  ("@@  ("@  ( " @  ( @  (  (" @  ("@@  (@@  (@  ( @  (@@  (@  ( @  (  (   (@ 8"@ @ 8"@ @ 8"!@ @ 0"!@ @  8 0   (@  (  (   ( "    ! !0  (@ (@ ,@ ( (@@ 8"!@ @ (@ ! !   " `"1.stranaX2.stranaHrok38EA( }iadose o poskytnutie socilnej pomoci:A. daje o ~iadate>ovi Rodn sloTel.:do:Odvodnenie ~iadostiMB. daje o alach spolo ne posudzovanch osobch (man~el/ka, deti, rodi ...)Meno, priezviskoZamestnanie, akolaPrbuzensk vzeahBC. Prjmov pomery ~iadate>a a alach spolo ne posudzovanch osb Druh prjmu Vaka prjmu }iadate>6 alaie spolo ne posudzovan osoby!D. Deti s vy~ivovacou povinnoseouAdresa . rozh.sduZa iatok vy~. pov.Vakab) Prspevok k stravovaniua) Opatrovatelsk slu~baMeno:DeH, mesiac, rok narodenia: Rodn slo: Trval pobyt:Prechodn pobyt:Povolenie k pobytu:`ttna prsluanose:Socilne postavenie: Ulica, .d.: Rodinn stav: Vzeah k bytuv vlastnk (spoluvlastnk) rodinnho domu, asti rodinnho domu bytu, asti bytu$ njomca rodinnho domu, asti rodinnho domu, bytu, astu bytu: obecn, dru~stevn, slu~obn, in inpo et osb ,ktor v byte bvajE. Bytov pomery ~iadate>aF. Vyhlsenie ~iadate>a'nsledkov uvedenia nepravdivch dajov.Tod socilneho radu, radu prce, daHovho radu, poiseovni a inch attnych orgnovNprvnickch alebo fyzickch osb, ktor vykonaj sprostredkovanie zamestnania.W vyhlasujem,~e vaetky daje veden v ~iadosti s pravdiv a som si vedom() prvnych[ shlasm s vy~iadanm dajov o mojej osobe potrebnch pre rozhodnutie o socilnej pomocid shlasm so spracvanim osobnch dajov v komisi zdravotnctva OZ Doln `tl , elom poskytnutiaV Dolnom `tle,%podpis ~iadate>a (zkonnho zstupcu)C................................................................... podnjomnk v rodinnom dome, v byte: obecn, dru~stevn, slu~obn, inI O B E C DOLN `TL9 estne vyhlasujem, ~e nemm uzavret zaopatrovaciu zmluvu~iadnej soc.pomoci.` estne vyhlasujem, ~e nevlastnm majetok, ktorho predajom alebo prenjom by som mohol/la zvaie<moje prjmy v slade zkonom 195/1998 Z.z v platnom vzen.-dHa..........................)c) Socialn p~i ka -nvratn -nenvratnd) ubytovanie v tulku OP: v sume : e) zn~enie akolnho o 50% M`,Z`,ZU` Priezvisko: J ovDy B!Y"cc | .N&UX dMbP?_*+%& BP(?'x \\ \? G ? ]@@ @@ ]]@@A B CC_CC C C C< D B C^C C ^C C CD B C^C C ^C C CD BC C8CCCC C CE B C^C C!C^CCD ;F``FFFFF< G  G 8 99: 9: 8: 8 :''(((( &##)&)&)&) !++*&)&)&) G >0 8*@RVVT@*f ! " ?@# ?@$ ?@% ?@ ' H ( ) * ?@+ ?@, ?@- ?@ 4 5 6 7 8 9999: !;< !; !<8=>=9: "a-c,%- ,%( #&$"$"$"$") $&$"$"$"$") %.... 'G (4 (I5 (I ( (0 (0 ( 0);F< )/ )/ ) /*'-%''-%'( +&#$"##$"#) ,&#$"##$"#) -.. .R4dB>@7 | ") dMbP?_*+%&jZ?'i4F?(~?)~?M MINOLTA C200A C200,LocalOnly,DX)/ 4d,,A4P)SPLXP)BZC200PCLXL+ 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManualdd}}WM_101URGENTNURGENTNArialHXXPsRGB_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#iv< 4 EXCEL.EXE o|a(" d,, `? `?U} m} I} } } "N 3 @@ @,N ,Q ,Q ,Q ,Q ,Q,Q,Q @@@ N' J" K# K$ K2 K% L&bMMMOPPPP N( 4, III5 R) SSST R- SSST R* SSST R+ SSST R.SSST R5SSST R4[ R6 ;7FFF< UVZ hhW U/ V9Z 18<F  ! !h0!h,>@!!7 | 8 dMbP?_*+%"!<~?<~?U>@7 Oh+'0HP\t aO.U. Dolny StalMicrosoft Excel@:LC@s@X՜.+,0 PXd lt| ' 1.strana 2.stranaHrok3 Pracovn hrky !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMOPQRSTURoot Entry FWorkbookSummaryInformation(FDocumentSummaryInformation8N